Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 25/01 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; Thực hiện Công văn số 05/SGDĐT-VP ngày 04/01/2021của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường trực thuộc thực hiện một số nội dung như sau: 1. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (trang Website của trường, qua phát thanh, mạng xã hội,…) về diễn biến, kết quả Đại hội. 2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền miệng: tổ chức hội họp, sinh hoạt chính trị, qua chào cờ đầu tuần…thông báo nhanh kết quả Đại hội. 3. Tăng cường tuyên truyền trực quan bằng pa nô, phướn, bảng tin điện tử, màn hình led đơn vị…;