Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021 và triệu tập thí sinh trúng tuyển chọn nhiệm sở