Thực hiện Công văn số 223/SGDĐT-VP ngày 29/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Thông báo số 34/TB-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường triển khai thực hiện các nội dung như sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huện, Phòng Giáo dục và Đào tạo về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đặc biệt là Công văn số 39/PGDĐT ngày 15/01/2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 13/CTUBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Công văn số 40/PGDĐT ngày 15/01/2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CTCTUBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 85/PGDĐT ngày 29/01/2021 về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường như: Xây dựng lại kế hoạch, kịch bản phòng, chống dịch, thường xuyên vệ sinh trường lớp, hướng dẫn giáo viên, học sinh thực hiện các biện pháp phòng bệnh trong trường học…; thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình, bình tĩnh và chủ động ứng phó theo chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch Covid- 19. 

3. Huy động sự vào cuộc của toàn Ngành giáo dục, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, hoang mang, dao động. 

4. Lãnh đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để trực tiếp chỉ đạo việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch chủ động theo thẩm quyền và tại đơn vị mình và phải chịu trách nhiệm nếu để dịch xảy ra tại đơn vị. 

5. Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, theo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020, cụ thể: 2 + Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc. + Tuyên truyền, vận động mọi người không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; thực hiện khai báo y tế nếu có đi đến 31 khu vực nguy cơ cao theo thông báo của Bộ Y tế; thực hiện cài đặt phần mềm Bluezone trên điện thoại thông minh để hỗ trợ cảnh báo, phòng chống dịch. + Tạm ngưng các hoạt động có tập trung đông người không cần thiết. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì phải được cấp quản lý phê duyệt, đồng ý và thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm như: đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách; thực hiện giám sát về y tế, không tổ chức liên hoan, tiệc mừng.

 6. Tại cơ quan, đơn vị: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như: bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đến liên hệ làm việc. Khi tổ chức hội nghị, hội họp nhiều người, phải đảm bảo khoảng cách an toàn. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết; Khuyến khích giải quyết công việc qua môi trường điện tử.

 7. Thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra, đánh giá an toàn Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện./. (Đính kèm Thông báo số 34/TB-UBND ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)