Thực hiện Công văn số 387/SGDĐT-KHTC ngày 25/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Nghị định số 07/2021/NĐCP ngày 27/01/2021 của Chính phủ Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2021) đến cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị. 

2. Công khai rộng rãi nội dung Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 trên website, bảng tin của đơn vị để cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh được biết. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ)