Thực hiện Công văn số 560/SGDĐT-VP ngày 17/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BTGTU ngày 05/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường triển khai thực hiện các nôị dung như sau: 

1. Triển khai Kế hoạch số 02-KH/BTGTU ngày 05/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về Hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quáng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025 đến công chức, viên chức và học sinh của đơn vị được biết và tham gia. 

2. Tổ chức phát động hưởng ứng cuộc thi trong đơn vị; chọn lọc các tác phẩm xuất sắc, các kịch bản được dàn dựng tham gia công diễn, hội diễn có giá trị về nội dung tư tưởng, phù hợp với chủ đề cuộc thi (mỗi thể loại nhiều nhất là 5 tác phẩm)...

 3. Thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm dự thi

 - Thời nhận tác phẩm dự thi: 02 đợt (đợt 1, trước ngày 25/5/2022; đợt 2, trước ngày 25/5/2024) 

- Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng Sở GDĐT- số 04 Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

 Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường hưởng ứng tham gia./.

 (Đính kèm Kế hoạch số 02-KH/BTGTU ngày 05/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ)