Công nhận 09 học sinh đạt thành tích học sinh giỏi cấp THCS trong Kỳ thi chọn học sinh giỏ i cấp THCS huyêṇ Khánh Sơn năm hoc̣ 2020 – 2021. (Đính kèm Quyết định)