Tập trung ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Công điện: đính kèm