cảnh báo việc chia sẻ, lan truyền tin giả trên ứng dụng Zalo, mạng xã hội Facebook và tuyên truyền hƣớng dẫn cách nhận biết tin giả